หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
 • เจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้/นัดชำระ
 • ให้คำปรึกษา/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ค้างชำระ / เสนอแนวทางชำระหนี้ที่เหมาะสม
 • ตอบปัญหาข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นโดยลูกค้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานเร่งรัดหนี้สินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รักงานบริการ และมีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถทำงานในวันหยุด และทำงานล่วงเวลาได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ติดตามงานต่ออายุประกันภัยลูกค้าบุคคล และนิติบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้
 • ทำข้อมูลใบเสนอราคา และออกจดหมายใบเตือนต่ออายุประกันภัย
 • แจ้งงานคุ้มครองประกันภัย
 • ประสานงานแก้ไขปัญหาการเคลมด้านสินไหม การบริการ กับ บริษัทฯ ประกัน
 • สรุปยอดขาย ประจำวัน รายงานผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถแนะนำผลิตภัณฑ์เงื่อนไขความคุ้มครองประกันรถยนต์ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานได้ดี Microsoft Office
 • มีทักษะในการสื่อสารเจรจา โน้มน้าว และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • มีบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • จัดเตรียมใบสมัครสินเชื่อ, วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสินเชื่อ, วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการเงินและความเสี่ยง
 • วิเคราะห์และตรวจสอบกระบวนการสินเชื่อภายใต้นโยบายของบริษัท
 • ทำงานร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร

คุณสมบัติ :
 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีในสถาบันทางการเงิน งานด้านที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อรถยนต์ /เช่าซื้อรถยนต์
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์สินเชื่อ การจัดการความเสี่ยง และความสามารถในการเจรจาเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • วางแผน, กำหนดเป้าหมายทางการตลาดเช่าซื้อทั้งรถใหม่และรถมือสอง
 • เสาะหาวิธีการในการเพิ่มจำนวนสินเชื่อรถยนต์ รวมไปถึงการขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ทำการศึกษาการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลคู่แข่งทางการค้า ยุทธศาสตร์การแข่งขันทางการตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
 • วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นของลูกค้า
 • พิจารณาเอกสารเช่าซื้อและผู้ค้ำประกันภายใต้นโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ :
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักการบริการ, สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานที่ท้าทายได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถส่วนตัวสำหรับดำเนินงาน พร้อมด้วยใบขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ดูแลเอกสารและสัญญาให้กับลูกค้าองค์กร ให้บริการงานประจำวันแก่ลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายสำหรับกรณีมีการปิดสัญญาก่อนกำหนด
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของธุรกรรมทั้งภายในและนอกองค์กรทั้งหมด
 • มีการทำงานเป็นทีม เพื่อความสำเร็จสมบูรณ์ของงานทั้งหมด

คุณสมบัติ :
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักงานด้านบริการ, สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานที่ท้าทายได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ :

บริหารทีมงานในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกงานก่อน Book Loan ในระบบ
 • ตรวจสอบเอกสารประกอบสัญญาเช่าซื้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อน Book Loan ในระบบ
 • พิจารณาอนุมัติการ Book Loan ในระบบ
 • จัดพิมพ์สัญญาและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

คุณสมบัติ :
 • ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการ Book Loan สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะในการพัฒนาและบริหารจัดการทีมงาน
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร, ยืนยันการเช่าซื้อกับลูกค้า
 • วิเคราะห์คุณสมบัติ และพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • อนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ หรือการวิเคราะห์สินเชื่อกับสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ดูแลจัดการประวัติสินเชื่อของลูกค้า
 • ช่วยอนุมัติสินเชื่อ ดูแลบริหาร ทำความเข้าใจ ข้อมูลสินเชื่อลูกค้าแต่ละกรณี
 • ควบคุมการทำงานของฝ่ายตรวจสอบสินเชื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • พัฒนา ควบคุมดูแล และสอนงานให้กับพนักงานตรวจสอบสินเชื่อ, พนักงานตรวจสอบภาคสนาม และพนักงานที่มีประสบการณ์
 • พัฒนาทักษะวิเคราะห์สินเชื่อให้พนักงานและผู้จัดการต่างสาขา
 • ช่วยจัดทำข้อกำหนดกระบวนการทำงาน
 • สนับสนุนเป้าหมายของบริษัทและอุทิศตนเพื่อสร้างสรรค์คณะทำงานที่มั่นคง
 • หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
 • ชายหรือหญิง (สัญชาติไทยเท่านั้น)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการเช่าซื้อรถยนต์ทั้งใหม่และเก่ามากกว่า 10 ปี
 • มีความเป็นผู้นำและมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน
 • มีทักษะคอมพิวเตอร์ดีทั้งโปรแกรม Excel และ Power point
 • มีทักษะการเจรจาเชิงวิเคราะห์
 • มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียน
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ให้บริการงานประจำวันแก่ลูกค้าในเรื่องการจัดประกันภัยประเภทต่าง ๆ ดูแลติดตามการออกกรมธรรม์ ตรวจสอบกรมธรรม์ การเก็บค่าเบี้ยประกันภัย การเตือนต่ออายุประกันภัย
 • ติดต่อบริษัทประกันที่เป็นคู่ค้าในเรื่องค่าเบี้ยประกันภัยและเงื่อนไขต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า
 • ตรวจสอบงานการรับวางบิล ยืนยันการนำส่งใบเสร็จ ใบกำกับภาษี พร้อมส่งรายงานการรับวางบิลให้ฝ่ายบัญชี
 • ประสานกับเจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อแจ้งข้อมูลด้านประกันภัย

คุณสมบัติ :
 • ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาประกันภัย เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การบริหารจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในสายงานเช่าซื้อรถยนต์มือสองจะเป็นประโยชน์
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานประกันภัย หรือ ด้านการวางบิลทำจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Excel, Word, และ PowerPoint
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้พอควร มีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร เจรจา และมีบุคลิกภาพดี
 • มีทัศนคติที่ดีและความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการณ์:

 • วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 17:30 น.
 • มีค่าเดินทาง, ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม (รวมค่าทำฟันปีละ 2,000 บาท)
 • โบนัสประจำปีตามผลงานและผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

ผู้สมัครที่สนใจตำแหน่งงานดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมกับรูปถ่ายปัจจุบัน

ส่งมาที่: ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ และงานธุรการ
Tel: 02-502-0241 (8:30 ~ 17:30 น. วันจันทร์ - ศุกร์)
E-mail: info@oalt.co.th