หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ
 • เจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้/นัดชำระ
 • ให้คำปรึกษา/แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่ค้างชำระ / เสนอแนวทางชำระหนี้ที่เหมาะสม
 • ตอบปัญหาข้อซักถามของลูกค้า และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นโดยลูกค้า
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานเร่งรัดหนี้สินไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
 • มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • รักงานบริการ และมีทัศนคติเชิงบวก
 • สามารถทำงานในวันหยุด และทำงานล่วงเวลาได้
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • วางแผน, กำหนดเป้าหมายทางการตลาดเช่าซื้อทั้งรถใหม่และรถมือสอง
 • เสาะหาวิธีการในการเพิ่มจำนวนสินเชื่อรถยนต์ รวมไปถึงการขาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • ทำการศึกษาการตลาดและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ข้อมูลคู่แข่งทางการค้า ยุทธศาสตร์การแข่งขันทางการตลาด ส่วนแบ่งทางการตลาด เป็นต้น เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับคู่ค้า
 • วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้นของลูกค้า
 • พิจารณาเอกสารเช่าซื้อและผู้ค้ำประกันภายใต้นโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ :
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาการเงิน การตลาด การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเงินจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักการบริการ, สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถทำงานที่ท้าทายได้
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
 • สามารถทำงานในวันหยุด ทำงานล่วงเวลาได้
 • มีรถส่วนตัวสำหรับดำเนินงาน พร้อมด้วยใบขับขี่
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ลงพื้นที่ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้า ด้านที่พักอาศัย ที่ทำงานหรือกิจการเพื่อนำมาประเมินคุณสมบัติลูกค้าที่ขอสินเชื่อตามนโยบายของบริษัท
 • ถ่ายรูปกิจการและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
 • สื่อสาร เจรจา สัมภาษณ์ลูกค้าตามเนื้อหางานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ :
 • วุฒิการศึกษาปวส. หรือ ปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์การเงิน บริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
 • มีความชำนาญพื้นที่ตรวจสอบโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
 • มีบุคลิกภาพดีเหมาะในการให้บริการลูกค้า สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
 • สามารถปฏิบัติงานได้พื้นที่นนทบุรีและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถปฏิบัติงานวันหยุดได้บางครั้ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร, ยืนยันการเช่าซื้อกับลูกค้า
 • วิเคราะห์คุณสมบัติ และพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • อนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน นำเสนอให้กับผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :
 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน บริหารธุรกิจและสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานกับธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ หรือการวิเคราะห์สินเชื่อกับสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

สวัสดิการณ์:

 • วันทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 17:30 น.
 • มีค่าเดินทาง, ค่าล่วงเวลา, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม (รวมค่าทำฟันปีละ 2,000 บาท)
 • โบนัสประจำปีตามผลงานและผลประกอบการ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี

ผู้สมัครที่สนใจตำแหน่งงานดังกล่าวกรุณาส่งเอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ ประสบการณ์การทำงาน และเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมกับรูปถ่ายปัจจุบัน

ส่งมาที่: ฝ่าย ทรัพยากรมนุษย์ และงานธุรการ
Tel: 02-502-0241 (8:30 ~ 17:30 น. วันจันทร์ - ศุกร์)
E-mail: info@oalt.co.th